دوره های آموشی تخصصی، مهارت‌محور و اشتغال‌محور جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

تاریخ برگزاری : ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ رویدادها
دوره های آموشی تخصصی، مهارت‌محور و اشتغال‌محور جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان

دوره های آموشی تخصصی، مهارت‌محور و اشتغال‌محور جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان