مدافعان سلامت در کلینیک تخصصی دانپزشکی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان