بانک خون بندناف رویان بیمارستان تامبن اجتماعی زاهدان

تعداد بازدید:۵۷۷

شعبه یک: زاهدان - بیمارستان تامین اجتماعی - خیابان پرستار-  تلفن  05433480138 - 099014406916